Personuppgiftspolicy för Svenska Schweisshundklubben

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandling av personuppgifter är Svenska Schweisshundklubben, organisationsnummer 889601-1593.

Ändamål med behandlingen och laglig grund

Svenska Schweisshundklubben, nedan kallad klubben, behandlar alla personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 behandlas personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Det är Svenska Kennelklubben, SKK, som i egenskap av personuppgiftsbiträde som administrerar ditt medlemskap i Svenska Schweisshundklubben. Klubben överlämnar även utställnings- och tävlingsresultat till SKK samt uppgifter om förtroendevalda etc.

Svenska Schweisshundklubben lagrar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla medlemskapet till dig. Inga medlemsuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag.

Dina personuppgifter används när vi behöver komma i kontakt med dig som medlem i olika sammanhang. Därtill kan de användas av våra samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter som kan vara i klubbens intresse. Därtill kan medlemsuppgifterna även användas till marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till erbjudanden från våra samarbetspartners genom att kontakta Svenska Kennelklubbens medlemsavdelning, telefon 08-795 33 44 eller mejl medlem@skk.se

Vilka personuppgifter lagras

Svenska Schweisshundklubben hämtar i första hand in uppgifterna direkt från dig oftast i anknytning till våra aktiviteter som tävlingar och kurser eller vid ansökan om medlemskap. När du lämnar dina personuppgifter till oss samtycker du till att klubben behandlar dessa. De uppgifter vi behöver för att administrera ditt medlemskap är ditt namn, personnummer, medlemsnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer.

På vilket sätt lagras personuppgifterna

Dina personuppgifter lagras på Svenska kennelklubbens servrar, på klubbens datorer, i molntjänster, i låsta dokumentskåp och i arkiv (fysisk pappersdokumentation). De lagrade uppgifterna nås av SKKs behöriga personal och kanslipersonal, styrelsemedlemmar, funktionärer med flera. Varje register har sin särskilda behörighetsnivå. Vi lagrar även personuppgifter på klubbens och SKKs webbplats. Klubben publicerar även de personuppgifter som krävs för att redovisa prov-, tävlings- och utställningsresultat på klubbens och SKKs webbplatser.

Hur länge lagras personuppgifterna

Personuppgifterna lagras så länge din personpost har någon typ av koppling i Svenska kennelklubbens register. Lagringstiden varierar. Vissa poster raderas aldrig, såsom information om förtroendevalda, domare med flera. En person utan andra kopplingar än tidigare medlemskap raderas senast tre år efter att medlemskapet upphörde. Personuppgifter i styrelse- eller årsmötesprotokoll raderas inte då protokollen sparas för alltid av historiska skäl. Detsamma gäller vid hedersutmärkelser, disciplinärenden eller resultat från tävlingar. Dessa personuppgifter sparas för alltid. Övriga personuppgifter sparas under olika tid beroende på uppgiften. Bokföringsmaterial sparas i sju år i enlighet med Skatteverkets regelverk.

Revidering av denna text

Vid olika förändringar som rör och påverkar klubben och klubbens verksamhet kan denna text behöva revideras. Klubbens verksamhet påverkas till exempel av lagar, stadgar, regler och beslut. När förändringar sker som medför att klubben behöver anpassa sin hantering av och rutiner kring lagring av personuppgifter kan även denna text behöva viss revidering. Om revidering av denna text behöver göras meddelas detta i anknytning till texten. Revidering är senast gjord 2020-01-27.

Kontakt med SKK

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta klubbens styrelse eller Svenska kennelklubbens medlemsservice. Där kan du också begära utdrag och rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. Du har alltid rätt att stoppa klubbens lagring och behandling av dina personuppgifter såvida klubbens intressen inte väger tyngre än din önskan om radering. Om du vill få dina uppgifter raderade ska du lämna din begäran skriftligen och personligt undertecknad till adressen nedan. Du har enligt dataskyddsförordningen även rätt att årligen få ett utdrag av de uppgifter klubben har registrerade om dig.

En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till klubbens styrelse: ordforande@svshk.org eller till SKKs medlemsavdelning: Svenska Kennelklubben, Medlemsservice, Box 771, 191 27 Sollentuna. Använd SKKs blankett för registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgift.

Tycker du att klubben hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Integritetsmydigheten.

Rulla till toppen